حتی تکفیری ها هم فاقد عقلانیت نیستند اما از عقلانیت نادرست و ابزاری استفاده می‌کنند

مدارا، عملی_ موضوع بحث بنده، «کدام عقلانیت و کدام اعتدال»؟ است. یعنی آیا هر عقلانیتی، مستلزم اعتدال است؟ هر اعتدالی،

Read more