ادامه رسوایی جنسی در کلیسا: کشیش‌های آلمانی هزاران کودک را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ رسانه‌های آلمانی از واقعیتی هولناک در مورد آزار جنسی هزاران کودک توسط اعضای

Read more