بی آزار شیرازی: گفت وگوی بین ادیان باید همراه اخلاق و ادب باشد

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ عضو شورای علمی همایش گفتگوی ادیان با تصریح به اینکه امروز، گفت وگوی ادیان

Read more