کلیسای انگلستان حامی مالی تئاتری درباره پناهنده گان مذهبی

کلیسای انگلستان هزینه‌های اجرای نمایشنامه‌ای با موضوع تجارب یک پناهنده اریتره‌ای در اردوگاه کالائیس معروف به «جنگل» را به عهده

Read more