نامه پاپ فرانسیس به بنده گان خدا: به کفاره گناه کشیشان دعا بخوانید و روزه بگیرید

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ پاپ در نامه ای که خطاب به «بنده‌گان خدا» نوشته است از خواننده‌گان

Read more