نصب تابلوی «ما به خدا اعتماد داریم» در مدارس فلوریدا اجباری شد

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ فرماندار جمهوریخواه فلوریدا موفق به تصویب قانون یدر مجلس ایالتی شده است که

Read more